ALV NALU

Deze website wordt beheerd door DAO Products BV . In de hele site, de termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar DAO Products BV. DAO Products BV. biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn van deze site aan u, de gebruiker, geconditioneerd op uw aanvaarding van alle voorwaarden, voorwaarden, beleid en kennisgevingen hier vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, bent u betrokken bij onze “Service” en stemt u ermee in om gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”, “Voorwaarden”), met inbegrip van die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar in dit document wordt verwezen en/of met hyperlinks beschikbaar zijn. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van gebruikers zonder beperking die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of leveranciers van content zijn.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door alvorens onze website te openen of te gebruiken. Door het openen of gebruiken van een deel van de site, stemt u ermee in gebonden te zijn door deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of geen services gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Nieuwe functies of gereedschappen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, moeten ook aan de Servicevoorwaarden worden onderworpen. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment bekijken op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het posten van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze winkel is gehost op WooCommerce. Ze bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen u gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd

Consument/ u: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met DAO Products BV / Nalú;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat u of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die DAO Products BV / Nalú ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door DAO Products BV / Nalú georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van DAO Products BV / Nalú.

Artikel 2 – Identiteit van DAO Products BV / Nalú

DAO Products / Nalu

KVK 80835783

Email:  nalu@daoproducts.com

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DAO Products BV / Nalú en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij DAO Products BV / Nalú in te zien en zij op verzoek van u zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan u zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. DAO Products BV / Nalú is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als DAO Products BV / Nalú gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden DAO Products BV / Nalú niet.

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen DAO Products BV / Nalú de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor u te raadplegen is;
 • de manier waarop u, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door u van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DAO Products BV / Nalú onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door DAO Products BV / Nalú is bevestigd, kan u de overeenkomst ontbinden.

DAO Products BV / Nalú kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DAO Products BV / Nalú op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 -DISCLAIMER VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen niet, vertegenwoordigen of rechtvaardigen dat uw gebruik van onze service zal worden ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos.

Wij rechtvaardigen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de dienst voor onbepaalde tijd van tijd kunnen verwijderen of de dienst te allen tijde, zonder kennisgeving aan u, kunnen annuleren.

U bent het er uitdrukkelijk mee eens dat uw gebruik van of het onvermogen om de dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die door de dienst aan u worden geleverd, worden (met uitzondering van de door ons uitdrukkelijk aangegeven) “as is” en “as is” voor uw gebruik verstrekt, zonder enige vorm van vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden, uitdrukkelijk of stilzwijgende, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen DAO Products BV., onze bestuurders, officieren, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor schade, verlies, vordering of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking verloren winsten, verloren inkomsten, verloren besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de dienst of van producten die met de dienst zijn aangeschaft, of voor elke andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of omissies in alle inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook, gemaakt als gevolg van het gebruik van de dienst, of van eventuele content (of product) die via de dienst is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien zij op de hoogte zijn gebracht van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden niet toestaan dat de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, in dergelijke staten of rechtsgebieden, onze aansprakelijkheid wordt beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

Wanneer u gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan DAO Products BV / Nalú. Het kenbaar maken dient u te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan DAO Products BV / Nalú heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal u zich richten naar de door DAO Products BV / Nalú bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

Indien u gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien u een bedrag betaald heeft, zal DAO Products BV / Nalú dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door u is gebruikt tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door u zelf is u aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

DAO Products BV / Nalú kan het herroepingsrecht van u uitsluiten voor hygiënische producten waarvan u de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 10 – De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Gedurende de in het aanbod geeft u DAO Products bevoegdheid  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en verzendtarieven van leveranciers van DAO Products door te voeren.

In afwijking van het vorige lid kan DAO Products BV / Nalú producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar DAO Products BV / Nalú geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is DAO Products BV / Nalú niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 11 – Conformiteit en garantie

DAO Products BV / Nalú staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantie geldt niet indien:

 • u de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken;
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van DAO Products BV / Nalú en/of op de verpakking behandeld zijn;

Artikel 12 – Levering en uitvoering

DAO Products BV / Nalú zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat u aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan u geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal DAO Products BV / Nalú zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.

Het risico van vermissing van producten berust bij DAO Products BV / Nalú tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan DAO Products BV / Nalú bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

U kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

U kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

U kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten kan stilzwijgend, na akkoord gaan met het aangeboden abonnement, worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten stilzwijgend worden verlengd. één maand.

Een overeenkomst met beperkte duur wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de kennismakingsperiode.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag u na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 2 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat u de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

Abonnementen aangegaan me DAO Products worden periodiek verrekenend. U geeft bij het akkoord gaan met deze algemene voorwaarden toestemming om de verschuldigde abonnementsgelden automatisch af te schrijven van de rekening door u opgegeven.

U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan DAO Products BV / Nalú te melden.

In geval van wanbetaling van u heeft DAO Products BV / Nalú behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 15 – Klachtenregeling

DAO Products BV / Nalú beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Bij DAO Products BV / Nalú ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door DAO Products BV / Nalú, zal DAO Products BV / Nalú naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 16 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen DAO Products BV / Nalú en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien u woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.